به گزارش گروه خبرگزاری خبر ۱۹، «محمدباقر نوبخت»، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان اینکه طرح تحول سلامت یکی از مهم ترین طرح های دولت است که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و ادامه می یابد، گفت: تمام این سال ها به رغم محدودیت های مالی و علیرغم اینکه منابع مالی برخی حوزه ها کمتر تقلیل یافته است، اما در بخش طرح تحول سلامت تخصیص ها کامل انجام شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با توجه به مهم بودن طرح تحول سلامت اقدام ویژه ای در تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت به این صورت که در ماه های نخست هر سال برنامه ریزی می شد تا نوع اقداماتی که باید توسط وزارتخانه عملیاتی شود و همچنین میزان تخصیص منابع تعیین شود.

طرح تحول سلامت سال آینده با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قوت بیشتری در کشور اجرا می شود.

هر سال با قاضی زاده هاشمی موافقتنامه ای برای تعیین میزان منابع طرح تحول سلامت مبادله می شد

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید نگران کم یا زیاد شدن بودجه و تحقق منابع باشد، ادامه داد: هر سال با قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه ای درباره منابع طرح تحول سلامت برگزار می شد که باید به خوبی از زحمات، خدمات و دلسوزی های وی برای اجرای این طرح تشکر کرد.

نوبخت، با تاکید بر اینکه هر سال با قاضی زاده هاشمی موافقتنامه ای مبادله می شد که بر این اساس میزان منابع مشخص و فعالیت های وزارتخانه نیز تعیین می شد، تاکید کرد: سال گذشته در روزهای پایانی در بخش منابع طرح تحول سلامت با مشکل مواجه شدیم که پس از آغاز سال استثنائا این منابع تخصیص یافت، چراکه برای سایر موارد عنوان می شود که منابع موجود نبوده و تخصیص نیافته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: طرح تحول سلامت سال آینده با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قوت بیشتری در کشور اجرا می شود.